ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S VEDENÍM PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení podvojného účtovníctva.

Čo obsahuje kompletný outsourcing podvojného účtovníctva?

Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením podvojného účtovníctva patria tieto činnosti:

Kontrola dokladov

Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do denníka a hlavnej knihy.

Daňové priznanie k DPH

Dodržíme všetky zákonné lehoty – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku, teda súvahu, výkaz ziskov a strát aj kvalitné poznámky.

Daňové priznanie právnickej osoby

Vypočítame daň z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

Reporting a poradenstvo

Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.